Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc kiểm tra và làm việc với huyện Đức Thọ về tình hình, kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc kiểm tra và làm việc với huyện Đức Thọ  về tình hình, kết quả  xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới