Học tập đạo đức HCM

Nông nghiệp Thừa Thiên - Huế hướng đến phát triển bền vững

Thứ năm - 16/09/2021 04:53
Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

Đó là chia sẻ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Đình Đức trong buổi trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn.

a1.jpg
Ông Nguyễn Đình Đức.

Thưa ông, trước tiên, ông có thể đánh giá vài nét về sự phát triển nông nghiệp của tỉnh nhà trong thời gian từ 2016-2020?

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) và 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp và nỗ lực của người dân, các chương trình này đã đạt một số thành tựu nổi bật.

Trong đó, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn có những bước phát triển khá toàn diện; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; đời sống của người dân được nâng cao, tình hình an ninh trật tự được củng cố và giữ vững.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt mục tiêu đề ra đến năm 2020, như: sản lượng lương thực có hạt đạt 32,6 vạn tấn (chỉ tiêu 31 - 32 vạn tấn); diện tích lúa đạt 54.125 ha (kế hoạch đến 2020: 52.000 ha). Diện tích trồng rừng hàng năm đạt 6.200 ha (mục tiêu đề ra 4.000 - 4.500 ha), độ che phủ rừng ổn định 57,38% (chỉ tiêu 57 - 58%). Sản lượng thủy sản đạt 57.000 tấn, tăng 5% so với năm 2015.

Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân về xây dựng NTM đã có những chuyển biến khá sâu sắc và rõ nét; đã huy động hệ thống chính trị các cấp tham gia Chương trình xây dựng NTM...

Đến nay, toàn tỉnh đã có 61/97 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt 62,9%; số tiêu chí bình quân đạt 17,24 tiêu chí/xã. Hai đơn vị cấp huyện là thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019 và huyện Quảng Điền đạt chuẩn NTM năm 2020 (đang trình Trung ương thẩm định công nhận).

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn tỉnh năm 2020 đạt 33,5 triệu đồng (gấp 2,66 lần năm 2010). Kết quả tổng điều tra hộ nghèo theo chuẩn mới cuối năm 2020, khu vực nông thôn toàn tỉnh có 8.386 hộ nghèo (tỷ lệ 4,85%), giảm 5,44% so với năm 2016.

a2.jpg
Hiện nay, nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn chủ yếu sản xuất riêng lẻ, quy mô nhỏ, chưa hình thành vùng sản xuất tập trung.

 Thưa ông, định hướng phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh nhà trong giai đoạn 2021 - 2025 chú trọng những vấn đề gì?

Thừa Thiên - Huế là địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển nông nghiệp: có gần 70.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, 335.000ha rừng, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai rộng 22.000 ha, diện tích nuôi thủy sản 7.400 ha, 129km bờ biển,... Đủ khả năng phát triển nông - lâm nghiệp - thủy sản - khai thác biển toàn diện, đa dạng. Trên cơ sở đó, trong giai đoạn tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng; bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn; đảm bảo an ninh lương thực và quốc phòng, an ninh.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng kế hoạch hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Nông lâm - Đại học Huế để xây dựng các chương trình, đề án phát triển ngành nông nghiệp cho giai đoạn 2021 - 2025 trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và đặc thù riêng có của tỉnh.

Quy hoạch lại vùng sản xuất, vùng nguyên liệu theo hướng phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn… thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với thị trường tiêu thụ. Triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn; đẩy mạnh các hình thức hợp tác, liên kết phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch làng nghề... để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Để đạt được định hướng trên, ngành Nông nghiệp tỉnh sẽ triển khai những giải pháp nào, thưa ông?

Về tổng thể, chúng tôi xác định 9 giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Trung ương và địa phương về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ hai, đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động nguồn lực. Rà soát, kiến nghị bổ sung các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Thứ ba, nâng cao trình độ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ. Có cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

Thứ tư, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất, năng lực và vai trò của các tổ chức hợp tác của nông dân trong việc tổ chức sản xuất theo chuỗi từ cung ứng dịch vụ đầu vào, bảo quản, chế biến nông sản và tiếp cận thị trường.

Thứ năm, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và hạ tầng thương mại ở nông thôn ngày càng hiện đại.

Thứ sáu, thúc đẩy phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản; phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistic. Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ ở tất cả các khâu sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi.

Thứ bảy, triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn khu vực và quốc tế.

Thứ tám, đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành. Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.

Thứ chín, tăng cường năng lực hội nhập quốc tế; khai thác tốt tiềm năng thị trường từ các hiệp định thương mại tự do và các cam kết quốc tế đã ký kết.

a5.jpg
 Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

 Nhiều báo cáo cho rằng, ngành Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế còn manh mún, nhỏ lẻ, ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

Hiện nay, vấn đề này vẫn còn tồn tại và để giải quyết, giải pháp căn bản là phải tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, hình thành các vùng chuyên canh, các cánh đồng mẫu lớn kết hợp đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị; củng cố và phát triển tổ chức hợp tác xã để làm hạt nhân trong các khâu liên kết.

Cần phải hình thành tổ, nhóm, doanh nghiệp, hợp tác xã để sản xuất có quy mô hợp lý, dưới sự điều hành của tổ, nhóm, doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm sản xuất sản phẩm đồng nhất về chất lượng, mẫu mã; sản phẩm cung ứng ra thị trường phải có khả năng cạnh tranh cao về chất lượng, giá cả, có số lượng đáp ứng nhu cầu của nhà phân phối… Tổ, nhóm, doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ đại diện nông dân để ký hợp đồng hợp tác, liên kết với các tổ chức cung ứng đầu vào, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Trân trọng cảm ơn ông! Chúc ông sức khỏe, chúc ngành Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên - Huế sớm đạt mục tiêu đề ra.

 Văn Nghĩa (thực hiện)/kinhtenongthon.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Nghị quyết 04-NQ/TU

Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

Kế hoạch số 177/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Số 29/2019/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020

Nghị quyết số 01 - NQ/ĐH

Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hà tĩnh lần thứ XIX, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công văn 08/BCĐ-VPĐP

về việc rà soát, đánh giá lại một số xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2019, 2020 và sản phẩm OCOP

Hát về nông thôn mới
Danh sách _ Chỉ định thầu Tư vấn chính sách nông thôn mới Thời tiết nhà nông Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập142
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm133
  • Hôm nay43,169
  • Tháng hiện tại736,306
  • Tổng lượt truy cập55,622,134
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây