Học tập đạo đức HCM

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Thứ ba - 12/01/2021 01:59
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản số 48/SNN-KL ngày 08/01/2020 gửi Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, các huyện, thành phố, thị xã về việc Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
1 29

Tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng tại Vườn Quốc Gia Vũ Quang

Theo đó, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và Phòng chống cháy rừng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp đến mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện.

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về Lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 102 Luật Lâm nghiệp. Xem xét thành lập Đoàn liên ngành cấp huyện (nếu cần) để tập trung kiểm tra, truy quét tại các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm, chặt phá, khai thác, tập kết lâm sản trái pháp luật, các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, các nhà hàng kinh doanh động vật rừng trái phép,…đặc biệt là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng tại gốc (nhất là diện tích rừng tự nhiên hiện có); kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật Lâm nghiệp (nếu có).

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên gắn với địa bàn phụ trách để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở cơ sở.

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tổ chức tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020; xây dựng và triển khai kế


 

hoạch năm 2021 trên địa bàn sát đúng, hiệu quả, xong trước 30/4/2021. Chủ động xử lý thực bì, giảm vật liệu cháy và xây dựng, tu sửa các công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy bảo đảm đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong và gần rừng của người dân; chủ động sẵn sàng 4 tại chỗ, kịp thời xử lý các vụ cháy rừng khi mới phát sinh.

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp tốt với các ngành Công an, Quân đội, Biên phòng đóng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp đã ký kết; tăng cường kiểm tra, truy quét, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021 bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất các hành vi vi phạm pháp luật Lâm nghiệp trên địa bàn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Kiểm lâm), để tổng hợp, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý kịp thời.

2. Các đơn vị chủ rừng

- Chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả; chủ động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Trạm Kiểm lâm, Đồn Biên phòng và các cơ quan liên quan đóng trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc (nhất là diện tích rừng tự nhiên hiện có); kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào rừng; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo vệ rừng của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

- Kiểm tra, soát xét các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy, khu vực rừng có nguy cơ xâm hại cao để xây dựng và triển khai Phương án BVR-PCCCR năm 2021 kịp thời, hiệu quả, hoàn thành trước 30/4/2021; chủ động xử lý thực bì, giảm vật liệu cháy, kiểm tra, rà soát cụ thể hệ thống các công trình, trang thiết bị PCCCR để tu sửa, xây dựng, mua sắm bổ sung kịp thời; sẵn sàng 4 tại chỗ, chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời khống chế các điểm phát lửa (nếu có).

- Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2020; tăng cường bảo vệ, chăm sóc rừng mới trồng; chuẩn bị hiện trường và chủ động nguồn giống đảm bảo chất lượng phục vụ trồng rừng kế hoạch năm 2021.

Chủ rừng nào để xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp trên lâm phần được giao quản lý mà không phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật.

3. Chi cục Kiểm lâm

- Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm:

+ Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc mọi diễn biến về rừng và đất lâm nghiệp để tham mưu UBND các cấp (huyện, xã) thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về Lâm nghiệp trên địa bàn;tập trung kiểm tra, rà soát các vụ việc còn tồn đọng trên địa bàn (phá rừng, khai thác, tập kết, vận chuyển lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng, chống người thi hành công vụ,…) để tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm.

+ Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm, phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, nhất là các huyện có diện tích rừng tự nhiên lớn, tập trung như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh,…

- Duy trì thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng với Kiểm lâm; tăng cường kiểm tra, truy quét, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, nhất là đối với các khu vực rừng tự nhiên giáp ranh các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và các tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay, Khăm-Muộn, nước Cộng hòa DCND Lào.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh, xong trước ngày 30/4/2021.

- Phối hợp với Báo, Đài Phát thanh và truyền hình, chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng của chủ rừng, chính quyền địa phương; kịp thời chỉ đạo xử lý hoặc tham mưu chỉ đạo, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp (nếu có).

Quốc Quân/http://sonongnghiep.hatinh.gov.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

622/QĐ-UBND

Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Công văn số 866/VPĐP-KHNVGS

Công văn số 866/VPĐP-KHNVGS ngày 21/12/2020 về việc công nhận Khu dân cư NTM đạt chuẩn theo Quyết định số 33 của UBND tỉnh

Nghị quyết số 255/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 255/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 255/2020/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh

QĐ2114/QĐ-TTg

Quyết định 2114/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

3264/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Hát về nông thôn mới
Danh sách _ Chỉ định thầu Tư vấn chính sách nông thôn mới Thời tiết nhà nông Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập182
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm166
  • Hôm nay36,635
  • Tháng hiện tại1,263,636
  • Tổng lượt truy cập46,598,517
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây