Học tập đạo đức HCM

Năm 2020 Bắc Ninh huy động hơn 2.200 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ tư - 18/11/2020 20:59
Mặc dù có gặp một số khó khăn trong năm 2020 nhưng Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm nay của tỉnh Bắc Ninh vẫn băng băng về đích.

Kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình các cấp 

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Ninh; Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã, các xã và Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thường xuyên được kiện toàn khi có sự thay đổi thành viên.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, động viên hội viên Hội Nông dân các cấp hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, động viên hội viên Hội Nông dân các cấp hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Về công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, năm nay Văn phòng Điều phối tổ chức 04 lớp đào tạo với 280 học viên là cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của các huyện, thị xã, thành phố và các xã; tổ chức 09 lớp đào tạo Chương trình OCOP cho 900 học viên là cán bộ tỉnh, huyện, xã và các chủ thể là HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

 Trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mỗi xã, phường, thị trấn chọn 01 khu dân cư để xây dựng mô hình điểm thực hiện cuộc vận động.

Nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen hàng ngày để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa ra môi trường tự nhiên và sức khỏe của con người, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và triển khai xây dựng 16 mô hình điểm “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm” tại các huyện, thị xã, thành phố.

Các hoạt động của cộng đồng như trồng cây xanh, ra quân làm sạch đường làng, ngõ, xóm; thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, thu gom rác thải nhựa, túi nilon... được triển khai rộng rãi.

Tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 64,2 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 1,27%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,3%, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia là 82,28%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn đạt 95%.

Thu gom rác thải, vỏ bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, giữ gìn vệ sinh đồng ruộng, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường bền vững.

Thu gom rác thải, vỏ bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, giữ gìn vệ sinh đồng ruộng, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường bền vững.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chương trình

Trong giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với những địa phương (huyện, xã) được công nhận đạt chuẩn, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh đã tổ chức 2 đoàn đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Văn Môn, kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Phong đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nội dung trọng tâm, thường kỳ vào chương trình công tác, các hội nghị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm kịp thời nắm bắt tiến độ cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với huyện Yên Phong đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 98,02% số hộ được lấy ý kiến trả lời hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện.

Trong công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bắc Ninh quán triệt Ban chỉ đạo các địa phương sử dụng vốn đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng đối tượng, coi đây là nguồn lực chủ yếu trong đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn xóm thực hiện chương trình. Nguồn ngân sách các cấp tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về trường học, giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa xã, thôn, trạm y tế và đầu tư sản xuất.

Nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, tỉnh tập trung chỉ đạo chủ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên công trình phục vụ phát triển sản xuất, dân sinh thiết yếu như nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, trường học, giao thông…

Các dự án thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan; khối lượng hoàn thành của các dự án đã thực hiện được nghiệm thu và bố trí vốn thanh quyết toán kịp thời. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Năm 2020, tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 2.224,7 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 670,6 tỷ đồng, chiếm 30,14%; huyện 922,4 tỷ đồng, chiếm 41,46%; xã 531,7 tỷ đồng, chiếm 23,90%; cộng đồng dân cư đóng góp 100 tỷ đồng, chiếm 4,50%.

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới

Tính đến tháng 10/2020, tỉnh Bắc Ninh có 100% các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; cả 08/8 đơn vị cấp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (tăng 01 xã và 03 huyện so với cuối năm 2019).

Trong đó, 06 huyện, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thành phố Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhân là đô thị loại I, huyện Yên Phong được Đoàn thẩm định Trung ương đánh giá đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (vượt 20% số xã và 02 đơn vị cấp huyện so với mục tiêu kế hoạch đến năm 2020).

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, ngày 19/8/2020 UBND tỉnh đã ban hành “Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Ninh” tại Quyết định số 374/QĐ-UBND.

Hiện nay, các Sở ngành, địa phương trong tỉnh đang tập trung rà soát, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Ninh, từ đó xây dựng kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025.

 Theo Kinh Bắc/nongnghiep.vn
https://nongnghiep.vn/nam-2020-bac-ninh-huy-dong-hon-2200-ty-dong-xay-dung-nong-thon-moi-d278203.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

3264/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Thông báo số 22-TB/BCĐ

Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tại cuộc họp tháng 8 năm 2020

Quyết định số 76/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên mạng INTERNET

Quyết định số 2228/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký Cuộc thi "Tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình và trên mạng Internet"

Kế hoạch số 270/KH-UBND

kế hoạch số 270/KH-UBND về Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình và trên mạng Internet.

Hát về nông thôn mới
Danh sách _ Chỉ định thầu Tư vấn chính sách nông thôn mới Thời tiết nhà nông Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập306
  • Thành viên online2
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm286
  • Hôm nay86,013
  • Tháng hiện tại378,284
  • Tổng lượt truy cập40,932,855
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây