Chung sức xây dựng nông thôn mới_top
BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Trọng Hải
Phó Bi thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Võ Trọng Hải
2 Nguyễn Hồng Lĩnh
Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Phó trưởng Ban thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Nguyễn Hồng Lĩnh
3 Trần Nhật Tân
Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ Tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh
Phó Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Trần Nhật Tân
4 Đặng Ngọc Sơn
Tỉnh Uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Đặng Ngọc Sơn
5 Lê Ngọc Châu
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phó Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Lê Ngọc Châu
Vương Đinh Huệ