Tài liệu họp Ban chỉ đạo tỉnh tháng 10 (theo Giấy mời số 841-MH/TU ngày 01/11/2019)

Tài liệu họp Ban chỉ đạo tỉnh tháng 10 (theo Giấy mời số 841-MH/TU ngày 01/11/2019)