Tài liệu họp Ban chỉ đạo tỉnh tháng 12 (theo Giấy mời số 1952-MH/TU ngày 19/12/2019)

Tài liệu họp Ban chỉ đạo tỉnh tháng 12 (theo Giấy mời số 1952-MH/TU ngày 19/12/2019)


Tải tài liệu tại đây