Văn bản số 1160 /UBND-NL4 ngày 3 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thẩm tra huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới

Văn bản số 1160 /UBND-NL4 ngày 3 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thẩm tra huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới

Xem chi tiết Văn bản tại đây