Huyện Thạch Hà có 38 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 387 vườn mẫu, đạt chuẩn

Huyện Thạch Hà có 38 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 387 vườn mẫu, đạt chuẩn
Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) huyện Thạch Hà đến nay, toàn huyện có 38 Khu dân cư NTM kiểu mẫu và 387 vườn mẫu đạt chuẩn.
Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu xã đạt chuẩn NTM có chiều sâu rõ nét hơn (trong ảnh một góc khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Đồng Xuân, xã Thạch Xuân).

Thực hiện tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, đến nay 30/30 xã trong toàn huyện đã lập Phương án, dự toán xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Trong đó, có 38 Khu dân cư NTM kiểu mẫu và 387 vườn mẫu đạt chuẩn; nhiều Khu dân cư kiểu mẫu là điểm tham quan, học tập kinh nghiệm cho các đoàn từ các địa phương trong và ngoài tỉnh như: Thôn Hà Thanh, Thượng Phú (xã Tượng Sơn), thôn Thắng Hòa (xã Thạch Tân), thôn Tân Đông (xã Thạch Điền), thôn Lâm Hưng (xã Nam Hương), thôn Đồng Xuân (xã Thạch Xuân),…

Xây dựng Vườn mẫu phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng nâng cao thu nhập cho người dân (trong ảnh vườn mẫu hộ ông Nguyễn Văn Thành, thôn. Tây Sơn, xã Bắc Sơn)

Trong 8 tháng đầu năm 2019, toàn huyện ra quân cải tạo vườn tạp 2.750 vườn tạp, xây dựng mới 407 vườn mẫu và 80 khu dân cư mẫu, tiêu biểu trong phong trào xóa bỏ vườn tạp, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu gồm các xã: Thạch Sơn, Thạch Lâm, Thạch Bàn, Tượng Sơn, Thạch Tân,…

Phong trào xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu đã góp phần tạo ra diện mạo mới khá rõ nét tại các vườn hộ về kinh tế, cảnh quan, môi trường; hình thành ý thức văn hóa nông thôn mới.

Ngô Thắng