Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 (từ ngày 02/10/2015 đến ngày 8/10/2015)

Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 (từ ngày 02/10/2015 đến ngày 8/10/2015)