Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 (từ ngày 18/9/2015 đến ngày 24/9/2015)

Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 (từ ngày 18/9/2015 đến ngày 24/9/2015)