13:50 ICT Thứ tư, 19/06/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » VĂN BẢN NÔNG THÔN MỚI

máy chạy bộ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND 16/05/2018

Về việc bổ sung Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai...

Tải về
Quyết định số 343/QĐ-TTg 26/03/2018

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tải về
Thông báo Kết luận số 22/TB-BCĐ 09/04/2018

Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp tháng 3/2018

Tải về
Quyết định số 828/QĐ-UBND 27/03/2018

Về việc chấp thuận và giao đỡ đầu (bổ sung) thực hiện Chương...

Tải về
Quyết định số 728/QĐ-UBND 14/03/2018

Về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký thực hiện hoàn...

Tải về
Quyết định số 650 /QĐ-UBND 07/03/2018

Về việc phân bổ nguồn kế hoạch vốn ngân sách Trung ương ...

Tải về
Quyết định số 15/QĐ-BTC 02/03/2018

Về việc thành lập Ban Giám khảo cuộc thi "Khu dân cư NTM...

Tải về
Quyết định số 616/QĐ-UBND 28/02/2018

Về việc phân bổ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương ...

Tải về
Quyết định số 3326/QĐ-UB 10/11/2017

Về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ xã xây dựng xã đạt chuẩn...

Tải về
Quyết định số: 3099/QĐ-UBND 23/10/2017

V/v phê duyệt,ban hành thiết kế mẫu các công trình giáo dục,...

Tải về
05/2017/TT-BNNPTNT 01/03/2017

Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông...

Tải về
Quyết định số 2542/QĐ-UBND 31/08/2017

Quyết định Về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ...

Tải về
Quyết định số 1786 /QĐ-UBND 27/06/2017

Về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Khu dân cư nông thôn...

Tải về
Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND 03/05/2017

Ban hành quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số...

Tải về
Quyết định số 2540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 30/12/2016

Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ...

Tải về
Quyết định số 1052/QĐ-UBND 19/04/2017

Về việc phân bổ 215 tỷ đồng từ kế hoạch vốn ngân sách Trung...

Tải về
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh 07/02/2017

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai...

Tải về
Kế hoạch số 489/KH-UBND tỉnh Hà Tĩnh 29/12/2017

Phong trào thi đua "Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn...

Tải về
Quyết định số 429/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh 07/02/2017

Về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký thực hiện hoàn...

Tải về
Quyết định 05/2017/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh Hà Tĩnh 07/02/2017

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai...

Tải về
Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND 15/12/2016

Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển...

Tải về
Quyết định16 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh 04/12/2016

Về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký thực hiện hoàn...

Tải về
Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 02/09/2016

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững...

Tải về
Quyết định 3860/QĐ-UBND 29/12/2016

Về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Tải về
Quyết định 3362/QĐ-UBND 24/11/2016

Về việc thành lập Đoàn liên ngành thẩm định kết quả để xét...

Tải về
Quyết định số 3118/ QĐ-UBND 02/11/2016

Về việc ban hành Bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây...

Tải về
Quyết định số 1980/QĐ-TTg 17/10/2016

Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới...

Tải về
Quyết định số 1920/QĐ-TTg 05/10/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và...

Tải về
Quyết định số 2573/QĐ-UBND 14/09/2016

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Bộ tài liệu bồi dưỡng...

Tải về
Quyết định số 1730/QĐ-TTg 05/09/2016

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi...

Tải về
Quyết định số 1600/QĐ-TTg 16/08/2016

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn...

Tải về
Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND 11/08/2016

Ban hành Quy định chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xã...

Tải về
1822/QĐ-UBND 01/07/2016

Quyết định Về việc Quy định tạm thời một số chính sách hỗ...

Tải về
Quyết định số 1347/QĐ-UBND 31/05/2016

Về việc tặng Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh"

Tải về
120/LN-VPĐP-STC-SKHĐT-KBNN 12/05/2016

Hướng dẫn Liên ngành Về việc quản lý, sử dụng và thanh quyết...

Tải về
1023/QĐ-UBND 26/04/2016

Quyết định Về việc phân bổ kế hoạch vốn Trái phiếu Chính...

Tải về
Thông báo 02 - TB/BCĐ 24/05/2016

Kết luận của Ban chỉ Chương trình xây dựng nông thôn mới...

Tải về
Quyết định 1280/QĐ-UBND 23/05/2016

Về việc chấp thuận và giao đỡ đầu thực hiện Chương trình...

Tải về
Quyết định số 558/QĐ-TTg 05/04/2016

Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố...

Tải về
Quyết đinh 912/QĐ-UBND 20/03/2015

Về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn NTM...

Tải về
Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND 31/07/2014

Ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu...

Tải về
Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND 24/11/2015

Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới áp...

Tải về
Quyết định 328/QĐ-UBND 03/02/2016

Về việc phê duyệt danh sách các đăng ký thực hiện hoàn thành...

Tải về
Nghị Quyết 157/2015/NQ-HĐND 12/12/2015

Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...

Tải về
Quyết Định 60-QĐ/TU 23/12/2015

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây...

Tải về
Quyết định 60/2015/QĐ-UBND 21/12/2015

Về việc điều chỉnh Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày...

Tải về
Quyết định số 4044/QĐ-BNN-VPĐP 12/10/2015

Phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng...

Tải về
Nghị Quyết 91/2014/NQ-HĐND 16/07/2014

Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số...

Tải về
Quyết định số 3775/QĐ-UBND 29/09/2015

Về việc cấp ứng trước kế hoạch vốn thực hiện Chương trình...

Tải về
67/2014/QĐ-UBND 10/10/2014

Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện một số chính...

Tải về
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau
 

Menu Văn Bản

Thư viện Hình ảnhThăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 214


Hôm nayHôm nay : 34986

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1116029

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 63198251